Knihovní řád

 

I. Základní ustanovení

Obecní knihovna Boleboř je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem.

Knihovna poskytuje veřejnosti knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Knihovní řád upravuje podmínky, za nichž knihovna poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona.

 

II. Vymezení základních pojmů

Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým uživatelům.

Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování knihovníkem.

Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované knihovnou, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůty jsou stanovené v tomto knihovním řádu.

 

III. Ochrana osobních údajů

A. Zpracovávané osobní údaje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, knihovny zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem:

ochrany majetku knihovny při prezenčních a absenčních výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci,

postupu při nevyžadování smluvní pokuty, odpuštění dluhu a udělení výjimky

 

Základními údaji registrovaného čtenáře,které je žadatel povinen uvést a nechat zpracovat, jsou :

jméno a příjmení,

datum narození,

adresa trvalého pobytu,

druh a číslo osobního dokladu a

stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.

 

Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou:

korespondenční adresa,

e-mailová adresa,

akademické tituly

další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.)

Registrovaný čtenář, nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu osobně oznámit bez zbytečného odkladu.

 

B. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje čtenáře,nebo jeho zástupce knihovny uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou:

přihláška čtenáře,

Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky . Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje čtenáře nebo jeho zákonného zástupce knihovny uchovává v počítačových databázích. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Knihovna předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon.

Čtenář má právo nahlédnout do údajů, které o něm knihovna shromažďuje.

 

C. Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předžalobní výzva a že proti němu knihovna právě nevede soudní řízení nebo v posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v souvislosti s jeho výpůjční činností.

 

IV. Registrace čtenáře

Žadatel o registraci (dále jen "žadatel") věku alespoň 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá knihovnu o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

Registrovaným čtenářem se může stát žadatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, který tuto skutečnost doloží:

občanským průkazem,

průkazem o povolení k pobytu,

průkazem o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství,

průkazem žadatele o udělení azylu,

průkazem povolení k pobytu azylanta,

diplomatickým pasem nebo

jiným dokladem vydaným Českou republikou, který dokládá, že žadatel získal právo k pobytu v České republice na dobu alespoň šesti měsíců.

Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce. Přihláška žadatele mladšího 15 let musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem

 

  

V. Služby uživatelům

Knihovna umožňuje využívat software, výpočetní a jinou techniku. Používání softwaru, výpočetní a jiné techniky vnesené uživatelem je zakázáno.

Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky a na rezervování knihovní jednotky. Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní  techniku k vymezeným účelům, zejména k přístupu k Internetu, využívání CD-ROM a databází.

Knihovna může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po Internetu

 

VI. Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

A. Čtenářská práva a povinnosti

Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby knihovna

dodržovala knihovní řád,

tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,

tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

dodržovat knihovní řád,

strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem a

plnit včas a řádně všechny své závazky vůči knihovně.

Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení a pokyny sdělené odpovědným zaměstnancem.

Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Uživatelům není dovoleno kouřit a pít alkoholické nápoje v prostorách knihovny.

Při práci s výpočetní technikou, zvukovým, reprografickým a jiným technickým zařízením knihovny je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů, nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

Odnášení knihovních jednotek z knihovny bez předložení k registraci výpůjčky se pokládá za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

Uživatel je na výzvu zaměstnance knihovníka povinen předložit ke kontrole svá zavazadla.

Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo nedodržuje základní hygienická pravidla může být z prostor knihovny vykázán.

 

VII. Podmínky půjčování

A. Společná ustanovení o výpůjčkách

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a jeli poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.

Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji chránit před poškozením, ztrátou a odcizením, neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám.

Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v té knihovně, kde si ji vypůjčil, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby.

 

B. Výpůjční lhůta , prodlužování, rezervace

Výpůjční lhůta je 4 týdny u všech druhů knihovních jednotek. Před uplynutím této lhůty může čtenář požádat o prodloužení výpůjční lhůty knihovní jednotky, nežádá-li ji jiný čtenář. Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty..

Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně , když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, knihovna bezplatně zasílá elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty. Knihovna tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. Knihovna z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy.

Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky, která je v dané knihovně vypůjčena jiným čtenářem, nebo je z jiného důvodu dočasně nedostupná. O rezervaci může požádat pouze osobně nebo e-mailem.

 

VIII. Upomínky

V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch knihovně zaplatit pokutu.

Při prvním překročení výpůjční lhůty není čtenář upozorněn písemně. Při dalším překročení je zasíláno písemné upozornění ve 14 denních intervalech.

Upomínka je splatná dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky.

Čtenář neplatí upomínku v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a knihovně do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu. Cenu přitom knihovna stanoví obdobně podle aktuální ceny.

 

IX. Náhrada škody

Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí, zničí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná, a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalost čtenáře nebo jiných osob.

Čtenář nahrazuje škodu buď věcnou náhradou , to je shodnou knihovní jednotkou, nebo aktuální cenou knihovní jednotky. V obou případech hradí knihovnické zpracování.

 

X. Reklamační řád

Uživatel, který není spokojen se službami knihovny má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy vznikla, a to ústně nebo písemně.

Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má knihovna odeslat vyřízení reklamace.

Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, knihovna může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou cestou jakou byla podána bez zbytečného prodlení, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

 

XI. Dluh čtenáře

Nepeněžitý dluh, zejména vrácení výpůjčky, je nutno plnit v té knihovně, kde vznikl.

Knihovna je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího čtenáře, je-li jednoznačné, za koho je dluh plněn.

Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, knihovna má právo čtenáře o splnění dluhu upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou a nebude-li ani poté dluh splněn, knihovna má právo postupovat podle platných právních předpisů.

Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, pokud ji knihovna odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.

O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí. Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

 

XII. Zveřejnění knihovního řádu a jeho změny

Knihovní řád je zpřístupněn k nahlédnutí v knihovně na dostupném místě

Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami.

 

XIII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejich uživatelů podle tohoto knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto řádu se zachovávají beze změny.